Members

2018, April

Staff

TERO, Ryugo DSc.
Associate Professor
Department of Environmental and Life Sciences,
Toyohashi Univ. Tech.

Profiles are open at Mendeley and ReseachMap (NII, Japan) web sites.

Students

  D2
  KAKIMOTO, Yasuhiro
  M2
  GOH, Melvin Wei Shern
  IMAI, Kenta
  KAMEI, Yuki
  SANO, Yumi
  M1
  SATO, Junichi
  TSUZUMI, Kiyoshi
  NAKAMURA, Shin
  B4
  HAGIWARA, Yoshi
  HENG, Pricilla Annethia
  KOBAYASHI, Yuya
  NAKAGAWA, Yu

Previous Members

  2017.03 M. Eng SAITO, Shun
  2017.03 B.Eng. WIJAYA, Kelvin Ng
  2016.03 Dr. Eng. OKAMOTO, Yoshiaki
  2016.03 M.Eng. SUZUKI, Yuya / NIIYAMA, Yuya / FUKUMOTO, Kohei
  2016.03 B.Eng. TACHIHARA, Yoshihiro
  2015.04 MOTEGI, Toshinori: EIIRS PosDoc → Assistant Prof., Gunma Univ.
  2015.03 B.Eng. OKU, Masakazu / YAGYU, Naohisa

  KOBAYASHI, Takuji (Sawada Lab)
  Muazam Shah bin Mat Nor (Iwasa Lab)
  TSUZUKI, Kazushi (Iwasa Lab)

Back to page top.